Gestió de tràmits i acceptació de herències.

Tel. 93 215 33 88
  • Màxima professionalitat i sensibilitat

Especialistes en tràmits relacionats amb la defunció i la gestió de la herència

 

– Sol·licitud de pensions davant seguretat social, viduïtat, orfandat.
– Obtenció de Certificats de defunció, Últimes voluntats i d’Assegurances de vida.
– Assistència per al cobrament d’Assegurances de vida davant de la companyies i liquidació de l’impost corresponent per a això.
– Canvi titularitats en tràfic i canvi de titularitat de vehicles davant de la DGT.
– Inscripcions de finques transmeses davant de qualsevol Registre de la Propietat en tot el territori español, a nom del hereus.
– Liquidació de impostos i tasses relacionades amb l’herència (Impostos de Successions, liquidació plusvàlua municipal.
– Canvi de la titularitat cadastral.
– Declaracions d’Obra Nova i immatriculació finques en tota Espanya.
– Localització i obtenció de testaments.
– Localització de béns del difunt.
– Tramitació d’expedients judicials o notarials de Declaració d’Hereus.
– Valoracions béns hereditaris.
– Tramitació d’Acceptació d’Herència, notarials o per document privat.
– Quantificacions i reclamacions de Legítimes.
– Preparació de Quaderns Particionals judicials i extrajudicials.
– Obtenció de certificats de naixement, matrimoni,… si fossin necessaris.
– Assessorament en la preparació de Testaments.
– Intermediació en conflictes entre hereus.